ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวน
ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

63

64

127

4

อนุบาล 2

58

83

141

4

ประถมศึกษาปีที่ 1

98

95

193

5

ประถมศึกษาปีที่ 2

115

92

207

5

ประถมศึกษาปีที่ 3

103

92

195

5

ประถมศึกษาปีที่ 4

82

76

158

4

ประถมศึกษาปีที่ 5

83

76

159

4

ประถมศึกษาปีที่ 6

81

85

166

4

รวมทั้งสิ้น

 683

663

1,346

35