ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวน
ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

58

82

140

4

อนุบาล 2

69

72

141

4

ประถมศึกษาปีที่ 1

116

89

205

5

ประถมศึกษาปีที่ 2

99

90

189

5

ประถมศึกษาปีที่ 3

84

76

160

4

ประถมศึกษาปีที่ 4

82

77

159

4

ประถมศึกษาปีที่ 5

92

89

171

4

ประถมศึกษาปีที่ 6

93

80

173

4

รวมทั้งสิ้น

 683

655

1,338

34