ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวน
ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

85

63

148

4

อนุบาล 2

75

65

140

4

ประถมศึกษาปีที่ 1

87

76

163

4

ประถมศึกษาปีที่ 2

84

74

158

4

ประถมศึกษาปีที่ 3

85

91

176

4

ประถมศึกษาปีที่ 4

96

80

176

4

ประถมศึกษาปีที่ 5

93

80

173

4

ประถมศึกษาปีที่ 6

107

67

174

4

รวมทั้งสิ้น

 712

592

1,308

32