ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวน
ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

64

72

136

4

อนุบาล 2

87

68

155

4

ประถมศึกษาปีที่ 1

104

90

194

5

ประถมศึกษาปีที่ 2

86

76

162

4

ประถมศึกษาปีที่ 3

81

76

157

4

ประถมศึกษาปีที่ 4

86

93

179

4

ประถมศึกษาปีที่ 5

94

79

173

4

ประถมศึกษาปีที่ 6

90

79

169

4

รวมทั้งสิ้น

 692

633

1,325

33