ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวน
ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

71

61

132

4

อนุบาล 2

78

72

150

4

ประถมศึกษาปีที่ 1

87

75

162

4

ประถมศึกษาปีที่ 2

84

89

173

4

ประถมศึกษาปีที่ 3

99

82

181

4

ประถมศึกษาปีที่ 4

99

80

179

4

ประถมศึกษาปีที่ 5

107

68

175

4

ประถมศึกษาปีที่ 6

87

85

172

4

รวมทั้งสิ้น

712

612

1,324

32