1. นางเทียบทอง ชลายนคุปต์ 11 กรกฎาคม 2497 - 24 มิถุนายน 2500
2. นางสาวศิริภา สุขปูรณะ 25 มิถุนายน 2500 - 3 กรกฎาคม 2504
3. นางเทียบทอง ชลายนคุปต์ 4 กรกฎาคม 2504 - 20 มกราคม 2505
4. นางสาววิมล จิตรปฏิมา 21 มกราคม 2505 - 31 สิงหาคม 2507
5. นางสาวเพิ่มสุข บุญปถัมป์ 1 กันยายน 2507 - 7 เมษายน 2508
6. นางวิไลวรรณ สวัสดิบรรยงค์ 8 เมษายน 2508 - 14 มิถุนายน 2509
7. นางสาวเอมอร มโนรัตน์ 15 มิถุนายน 2509 - 24 กรกฎาคม 2511
8. นางวิไลวรรณ สวัสดิบรรยงค์25 กรกฎาคม 2511 - 11 กันยายน 2517
9. นางสาวสุดสงวน บุญช่วย 12 กันยายน 2517 - 9 มิถุนายน 2518
10. นางเพ็ญศรี สุธีสร 10 มิถุนายน 2518 - 1 ธันวาคม 2532
11. นายวิภาคย์ บกสกุล 20 กุมภาพันธ์ 2533 - 31 ธันวาคม 2538
12. นายสุรพงศ์ มะหะมะ 1 มกราคม 2539 - 30 กันยายน 2552
13.นายวีรศักดิ์ บินสะมะแอ  29 ธันวาคม 2552 - 30 กันยายน 2558
14.นายสมชาย สุวรรณราช 11 ธันวาคม 2558  ปัจจุบัน