พันธกิจ

1.จัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยึด

   หลักสูตรแกนกลาง มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล

2.ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

  รักษ์ความเป็นไทย และพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนสู่อาเซียน

3.พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ และส่งเสริมให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น

4.พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบกระจายอำนาจ ยึดหลักธรรมาภิบาล

5.พัฒนาสภาพแวดล้ม และภูมิทัศน์ให้สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้

6.สร้างและขยายภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา