กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการสร้างภาคีเครือข่าย