วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 “ศึกษาดูงาน : โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส