วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2563  โรงเรียนอนุบาลนราธิวาสได้เป็นโรงเรียนศูนย์สะเต็ม การอบรมครูพี่เลี้ยงระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยระบบทางไกลจาก สสวท. ณ ศูนย์ STEM โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส