วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาสได้เปิดภาคเรียนที่ 1 ปึการศึกษา 2562 เป็นวันแรก นายประจักษ์ ชูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ได้พบปะกับนักเรียน และบรรดาผู้ปกครองที่มาส่งเฝ้าดูลูกหลานของตนเองในวันแรกของการเรียน