นางวรินญา  บุญสม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นางวรรณวดี ไชยศร
หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ

 

 

นางสาวนิรนุช สุขสถาน
เลขานุการ