นายหฤษฎ์  พึ่งธรรมเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางสาวผกามาส  ขวัญนาคม
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

 

นางงามพิศ  ไชนาพงษ์
เลขานุการ