คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

นายไสว  ชินพงษ์

ประธานกรรมการสถานศึกษา

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

1.นายไสว  ชินพงษ์                      ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ

2.นายพีระ เบญจมานนท์               ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

3.นายเกรียงไกร  ศักระพันธ์                   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

4.นายชัยนครินทร์  เกียรติ์อภิญากร         ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

5.นายศราวุธ นิลกาญจน์                   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

6.พ.ต.ต.อาลี วางเด็ง                  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

7.นายมานพ สกุลจีน                    ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

8.นางวัลลภา ขานโบ                       ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

9.นางสาวผกามาส ขวัญนาคม                   ผู้แทนครู กรรมการ

10.นายกิตติ ศิริไพรวัลย์                     ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ

11.นายอำพันธ์  ไทยสนิท                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

12.นางจิราวรรณ ปริยานภาพงษ์                ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ

13.พระสมุห์ฉัตรชัย ชาตเมโธ                ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ

14.ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์                ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ

15.นายสมชาย สุวรรณราช                   เป็นกรรมการและเลขานุการ