คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

นายเสริม คงประเสริฐ

ประธานกรรมการสถานศึกษา

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

1.นายเสริม คงประเสริฐ                      ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ

2.นายบุญสม อิฐสุวรรณ              ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

3.พันโทหญิงสุพรทิพย์ คำทรงศรี                   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

4.นายเกรียงไกร ศักระพันธ์                  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

5.นายศราวุธ นิลกาญจน์                   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

6.พ.ต.ต.อาลี วางเด็ง                  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

7.นายมานพ สกุลจีน                    ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

8.นางวัลลภา ขานโบ                       ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

9.นางสาวผกามาส ขวัญนาคม                   ผู้แทนครู กรรมการ

10.นายกิตติ ศิริไพรวัลย์                     ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ

11.นางศิวพร ผดุงเดช                        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้อง กรรมการ

12.นางจิราวรรณ ปริยานภาพงษ์                ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ

13.พระสมุห์ฉัตรชัย ชาตเมโธ                ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ

14.ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์                ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ

15.นายสมชาย สุวรรณราช                   เป็นกรรมการและเลขานุการ