คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ผลงานดีเด่น

ปีการศึกษาระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับหน่วยงานที่มอบรางวัล
25611.เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนกระทรวงศึกษาธิการ
2. เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนกระทรวงศึกษาธิการ
3. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 47.04 เป็นลำดับที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับขาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ประจำปีการศึกษา 2561สพป.นธ.เขต 1
4. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 60.45 เป็นลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561สพป.นธ.เขต 1
5. เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด Best Practice การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา งานเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์ประสานงานและบริหาร การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
25621. เกียรติบัตร รางวัลชมเชยกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ระดับประถมศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาคสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 จังหวัดนราธิวาสสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นราธิวาส
3. เกียรติบัตร โรงเรียนทึ๋ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่ม สพป.นธ.เขต 1 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562สพป.นธ.เขต 1
4. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562สพป.นธ.เขต 1
5. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562สพป.นธ.เขต 1
6. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562สพป.นธ.เขต 1
7. เกียรติบัตร โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562สพป.นธ.เขต 1
8. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถรวมทั้ง 2 ด้าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ิประจำปีการศึกษา 2562สพป.นธ.เขต 1
9. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถด้านภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562
25631.โล่รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐาน
2.รางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนขนาดกลางกระทรวงศึกษาธิการ
3.รางวัลรองชนะเลิศ Best practice นวัตกรรมการสอนปฐมวัย ระดับภาคใต้กระทรวงศึกษาธิการ
25641.รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระคับภูมิภาค (ภาคใต้) ระคับ ดีเด่น เหรียญทองกระทรวงศึกษาธิการ
2.รางวัลชนะเลิศ (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่กระทรวงศึกษาธิการ
25651.สถานศึกษาที่มีผลปฏิบ้ติเป็นเลิศ ( Best Practice) รางวัลชนะเลิศด้านการนำผลการประเมิน RT NT O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสพป.นธ 1
2.สถานศึกษาที่มีผลปฏิบัติเป็นเลิศ ( Best Practice) ในการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT NT O-NET ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไต้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25661.การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับชายแดนใต้ รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายล้วนและหญิงล้วนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด ชายแดนใต้
2.โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กประถมศึกษามูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
3.โล่รางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยประเภททีมชายล้วนและทีมหญิงล้วนสมเด็จพระอรินวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วิสัยทัศน์

โรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย


ปรัชญาของโรงเรียน

ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา


ตราสัญลักษณ์

ตรารูปดอกบัวแย้มลีชมพู ทับบนตัวอักษร “อ”


สีประจำโรงเรียน

สีกรมท่า ชมพู

อัตลักษณ์

ระดับปฐมวัย ไหว้สวย สื่อสารผลงานด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ระดับประถม มารยาทงาม และรักการอ่าน

เอกลักษณ์

เรียนดี มีคุณภาพ

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ชื่อ-สกุลระยะเวลาการบริหาร
1นางเทียบทอง ชลายนคุปภ์พ.ศ.2497 – พ.ศ.2500
2นางสาวสิริภา สุขบูรณะพ.ศ.2500 – พ.ศ.2504
3นางเทียบทอง ชลายนคุปภ์พ.ศ.2504 – พ.ศ.2505
4นางสาววิมล จิตปฏิมาพ.ศ.2505 – พ.ศ.2507
5นางเพิ่มสุข บุญปถัมภ์พ.ศ.2507 – พ.ศ.2508
6นางวิไล สวิสดิบรรยงค์พ.ศ.2508 – พ.ศ.2517
7นางสาวสุดสงวน บุญช่วยพ.ศ.2517 – พ.ศ.2518
8นางเพ็ญศรี สุธีสรพ.ศ.2518 – พ.ศ.2532
9นายวิภาคย์ บกสกุลพ.ศ.2532 – พ.ศ.2538
10นายสุรพงศ์ มะหะมะพ.ศ.2539 – พ.ศ.2552
11นายวีรศักดี้ บินสะมะแอพ.ศ.2552- พ.ศ.2558
12นายสมชาย สุวรรณราชพ.ศ.2558 – พ.ศ.2562
13นายประจักษ์ ชูศรีพ.ศ.2562- พ.ศ.2563
14นายสมชาย สุวรรณราชพ.ศ.2563 – ปัจจุบัน

ประวัติการก่อตั้ง

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ตั้งอยู่ เลขที่ 31 ถนนผดุงอาราม ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ชึ่งเป็นที่ดินของวัดบางนรา (ที่ธรณีสงฆ์) โอนดที่ดินเลขที่ 2048 บนเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 89.7 ตารางวา เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนสตรีนราธิวาส เป็นอาคารเรียนชั่วคราว มีนางเทียบทอง ชลายนคุปต์ ครูใหญ่ โรงเรียนสตรีนราธิวาส ขณะนั้น ทำหน้าที่ในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาสอีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ก่อสร้างอาคารแบบวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์ 1 หลัง เปิดสอนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2497 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2499 – 2502 เปิดขยาย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และปีการศึกษา 2522 -2523 เปิดขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2523 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน

ข้อมูลติดต่อ

รหัสกระทรวง1096240008
ชื่อโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สังกัดสพป.นราธิวาส เขต 1 (1096010000)
ที่อยู่31 ถนนผดุงอาราม ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
ที่ดินที่ธรณีสงฆ์
ข้อมูลไฟฟ้าไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐ-รัฐวิสาหกิจ
ข้อมูลแหล่งน้ำประปาส่วนภูมิภาค
ข้อมูลอินเตอร์เน็ตมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Fiber Optic
ชั้นเรียนที่เปิดสอนอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ก่อตั้งโรงเรียน2497-07-11
จำนวนห้องเรียน42 ห้องเรียน
Websitehttp://www.anubalnara.ac.th
Emailanubalnarathiwat@hotmail.com
โทรศัพท์073-511166
โทรสาร073-515809