วิสัยทัศน์

โรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย


ปรัชญาของโรงเรียน

ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา


ตราสัญลักษณ์

ตรารูปดอกบัวแย้มลีชมพู ทับบนตัวอักษร “อ”


สีประจำโรงเรียน

สีกรมท่า ชมพู

อัตลักษณ์

ระดับปฐมวัย ไหว้สวย สื่อสารผลงานด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ระดับประถม มารยาทงาม และรักการอ่าน

เอกลักษณ์

เรียนดี มีคุณภาพ