ผลงานดีเด่น

ปีการศึกษาระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับหน่วยงานที่มอบรางวัล
25611.เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนกระทรวงศึกษาธิการ
2. เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนกระทรวงศึกษาธิการ
3. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 47.04 เป็นลำดับที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับขาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ประจำปีการศึกษา 2561สพป.นธ.เขต 1
4. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 60.45 เป็นลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561สพป.นธ.เขต 1
5. เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด Best Practice การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา งานเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์ประสานงานและบริหาร การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
25621. เกียรติบัตร รางวัลชมเชยกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ระดับประถมศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาคสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 จังหวัดนราธิวาสสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นราธิวาส
3. เกียรติบัตร โรงเรียนทึ๋ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่ม สพป.นธ.เขต 1 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562สพป.นธ.เขต 1
4. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562สพป.นธ.เขต 1
5. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562สพป.นธ.เขต 1
6. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562สพป.นธ.เขต 1
7. เกียรติบัตร โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562สพป.นธ.เขต 1
8. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถรวมทั้ง 2 ด้าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ิประจำปีการศึกษา 2562สพป.นธ.เขต 1
9. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถด้านภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562
25631.โล่รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐาน
2.รางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนขนาดกลางกระทรวงศึกษาธิการ
3.รางวัลรองชนะเลิศ Best practice นวัตกรรมการสอนปฐมวัย ระดับภาคใต้กระทรวงศึกษาธิการ
25641.รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระคับภูมิภาค (ภาคใต้) ระคับ ดีเด่น เหรียญทองกระทรวงศึกษาธิการ
2.รางวัลชนะเลิศ (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่กระทรวงศึกษาธิการ
25651.สถานศึกษาที่มีผลปฏิบ้ติเป็นเลิศ ( Best Practice) รางวัลชนะเลิศด้านการนำผลการประเมิน RT NT O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสพป.นธ 1
2.สถานศึกษาที่มีผลปฏิบัติเป็นเลิศ ( Best Practice) ในการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT NT O-NET ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไต้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25661.การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับชายแดนใต้ รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายล้วนและหญิงล้วนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด ชายแดนใต้
2.โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กประถมศึกษามูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
3.โล่รางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยประเภททีมชายล้วนและทีมหญิงล้วนสมเด็จพระอรินวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *