ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ชื่อ-สกุลระยะเวลาการบริหาร
1นางเทียบทอง ชลายนคุปภ์พ.ศ.2497 – พ.ศ.2500
2นางสาวสิริภา สุขบูรณะพ.ศ.2500 – พ.ศ.2504
3นางเทียบทอง ชลายนคุปภ์พ.ศ.2504 – พ.ศ.2505
4นางสาววิมล จิตปฏิมาพ.ศ.2505 – พ.ศ.2507
5นางเพิ่มสุข บุญปถัมภ์พ.ศ.2507 – พ.ศ.2508
6นางวิไล สวิสดิบรรยงค์พ.ศ.2508 – พ.ศ.2517
7นางสาวสุดสงวน บุญช่วยพ.ศ.2517 – พ.ศ.2518
8นางเพ็ญศรี สุธีสรพ.ศ.2518 – พ.ศ.2532
9นายวิภาคย์ บกสกุลพ.ศ.2532 – พ.ศ.2538
10นายสุรพงศ์ มะหะมะพ.ศ.2539 – พ.ศ.2552
11นายวีรศักดี้ บินสะมะแอพ.ศ.2552- พ.ศ.2558
12นายสมชาย สุวรรณราชพ.ศ.2558 – พ.ศ.2562
13นายประจักษ์ ชูศรีพ.ศ.2562- พ.ศ.2563
14นายสมชาย สุวรรณราชพ.ศ.2563 – ปัจจุบัน